hmenu
На 03.06.2019 г. председателят на УС на МИГ Лом, г-жа Пенка Пенкова подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ по процедура № BG16RFOP002-2.028 МИГ ЛОМ – „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- ЛОМ“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 чрез подхода ВОМР.

конкурентоспособност
Бенефициент е "ДИ ВЕН" ООД, а стойността на проекта е 390 240,29 лв., от които 90% безвъзмездна финансова помощ. Дейностите по проекта ще повишат конкурентоспособността, ще подобрят капацитета и експортния потенциал на "ДИ ВЕН" ООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи.

Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на основните цели заложени в СВОМР на МИГ-ЛОМ а именно: Подобряване на капацитета за растеж на малките и средни предприятия на територията на МИГ-ЛОМ; Цел 1: Ефективното и ефикасно използване на факторите на производство - човешки капитал, намаляване на използваните природни ресурси и нови щадящи технологии, чрез внедряване на нови съвременни технологии/методи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Мярка 13 от Стратегията на МИГ Лом създава изключително добри възможности за развитие на местния бизнес. В момента в процес на оценка са нови две проектопредложения на малки предприятия от територията на община Лом.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на основание Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-40/24.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Лом.
За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти