hmenu
На 17 юни експерти на Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“ съвместно с представители на МИГ Лом направиха работно посещение на хотел - ресторант „Принцеса“, намиращ се на брега на Дунав. Собственичката госпожа Красимира Цанкова кандидатства за финансиране с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Лом с проект ,,Извършване на ремонтни дейности на хотел-ресторант в гр. Лом, кв. Боруна" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности е специфична цел на Мярка 3-6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от СВОМР на МИГ Лом. Проектът заедно с още три подадени проектопредложения по мярката е одобрен от оценителна комисия от външни експерти и представители на управляващите органи на МИГ Лом.

В най-скоро време се очаква окончателното одобрение на проектите от РА на ДФЗ.

Общата стойност на проекта е 54 842 лв., а исканата субсидия е в размер на 41 132 лв.
Семейният хотел-ресторант е изграден със собствени средства. Субсидията ще бъде използвана за ремонтни дейности за хотела и ресторанта.

С информационни срещи, обучения и други информационни материали екипът на МИГ Лом подпомага земеделските стопани, малкия и среден бизнес, училищата, детските градини и неправителствения сектор за кандидатстване с проекти по всички 13 мерки от стратегията, чието изпълнение ще осигури устойчиво развитие на местната икономика, подобряване средата на живот и развитие на човешкия капитал на територията на МИГ-ЛОМ.За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти