hmenu

МИГ Лом среща
Екипът на МИГ ЛОМ, отговорен за реализация на транснационалния проект "Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии" проведе он-лайн срещи с партньорите си Gal Meridaunia от Италия и LAG Litoral de la Janda от Испания.

Дейността е съгласно подписания на 09.07.2019 г. Административен договор № РД 50-30 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. и се реализира през подготвителната фаза на мярката.

Целта на проекта е да се осигури активизиране и разгръщане на предприемаческия потенциал за устойчиво развитие на селските територии в трите европейски страни и да бъде разработено транснационално проектно предложение, насочено към устойчиво развитие на територията на МИГ на базата на обменен опит и съвместно сътрудничество в ЕС.

В период от два месеца Фондация “ГИС-Трансфер Център“ (избран изпълнител съгласно ЗОП), извършва проучване и анализ на местната идентичност на трите партньора и вече има готовност за изясняване на пресечната точка на интересите им. По този повод в третия месец от графика за изпълнение на проекта – на 24.10.2019 г. бяха проведени две онлайн работни срещи с Анджела Мария Лопоркио - Мениджър проекти Gal Meridaunia от Италия и Хоакин Гонсалес - представляващ LAG Litoral de la Janda от Испания. Skype-срещите бяха реализирани с помощта на ангажирания преводач по проекта Люба Йонкова.

Срещи
В подготвителната фаза на дейноост 5 екипът по проекта предварително осъществи контакт с партньорите и насрочи дата и час за видеовръзка с техни представители по отделно, като уточни областите за дебат от взаимен интерес.

Освен основните целеви групи и евентуалните проектни дейности по държави бяха дебатирани получените до момента резултати от проучването и анализа за местната идентичност в трите МИГ-а, събраните база данни за спецификата на всеки район, както и факторите на влияние върху тях и перспективите за развитие в дългосрочен план.

Срещи
Уточнени бяха периодите за провеждане на Дейност 6: Организиране на 2 бр. служебни пътувания на членове на КВО и екипа на МИГ-ЛОМ в страните на партньорите - Италия и Испания. През месец ноември 10 представители на МИГ-ЛОМ ще посетят италианския пъртньор, а през декември – други десет ломчани ще се срещнат с испанските партньори. По време на пътуванията на членовете на общото събрание на МИГ-ЛОМ ще бъде подписано партньорско споразумение за разработеното общо проектно предложение, с което ще се кандидатства по процедура BG06RDNP001-19.083 за подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 по ПРСР 2014-2020 г.
За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти