hmenu

МИГ Лом - Италия
Местната инициативна група (МИГ) в Лом направи ползотворни срещи по време на работното си посещение в Италия.

Участниците в делегацията посетиха няколко общини, срещнаха се с колеги от МИГ Меридауния и начертаха нови хоризонти за бъдещи европейски сътрудничества.

През декември предстои работно посещение в Испания, съобщи изпълнителният директор на МИГ-Лом Румяна Симеонова. Проведените срещи са в рамките на проект "Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии" на СНЦ "МИГ-ЛОМ", който предвижда в рамките на седем месеца МИГ ЛОМ да подготви съвместно с партньорите си Gal Meridaunia от Италия и LAG Litoral de la Janda от Испания.

По време на служебното пътуване на членовете на общото събрание на МИГ-ЛОМ при партньорите от Италия бе подписано партньорско споразумение за разработеното общо проектно предложение, с което ще се кандидатства по процедура BG06RDNP001-19.083 за подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 по ПРСР 2014-2020 г.

Предстои споразумение да се подпише и с партньорите от Испания.

Спецификата в разработването на транснационалния проект се състои в намиране на пресечните точки за взаимен интерес на партньорите от България, Италия и Испания, методите и начините за постигане на целите на местната общност в европейски аспект.

По време на подготвителната фаза на трябва да бъде разработено транснационално проектно предложение, насочено към устойчиво развитие на територията на МИГ на базата на обменен опит и съвместно сътрудничество в ЕС. Той ще осигури активизиране и разгръщане на предприемаческия потенциал за устойчиво развитие на селските територии в трите европейски страни, съобщават експертите от МИГ-Лом.

Проектът е стартирал на 9 юли т.г. и е на стойност 48 568 лв. Безвъзмездната финансова помощ е по подмярка 19.3„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020.

 

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти