hmenu

Изпълнен проект
Успешно изпълнен проект №BG16RFOP002-2.028-0001

„Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ДИ ВЕН" ООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи“ по процедура № BG16RDNP002-2.028 МИГ ЛОМ “Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ- ЛОМ“, с финансовата пдкрепа на ОПИК,Европейски фонд за регионално развитие.


Изпълнен проектБраво за всички!

 

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти