hmenu

Информационна среща
На 2 декември 2019 г. МИГ Лом проведе информационна среща на тема „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.075 подмярка 1-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛОМ.


Срещата бе предназначена за потенциални бенефициенти по процедурата. В нея взеха участие 10 представители предимно от сектор „Земеделие“. Участниците бяха информирани относно допустимите кандидати , допустими дейности и разходи, финансови параметри на мярката и на отделния проект, интензитет на безвъзмездната финансова помощ, срокове за кандидатстване. Бе обяснен начинът на кандидатстване с проектни предложения.

Крайният срок за кандидатстване в ИСУН 2020 е 16.02.2020 година.




 

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти