hmenu

Подписан договор
Днес в офиса на МИГ Лом беше подписан първият договор за изпълнение на проект по мярка 12 от СВОМР, по процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“, с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Проектът на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ", което е доставчик на социални услуги е насочен към предоставяне на подкрепящи услуги - социални и здравни - в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда според индивидуалните потребности. Безвъзмездната финансова помощ за реализиране на проекта е в размер на 373 376,36 лв. В продължение на 16 месеца 50 /петдесет/ лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване ще бъдат потребители на услугите.

Желаем успех!


 

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти