hmenu
ПРЕДКОЛЕДЕН ДЪЖД ОТ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ /ОПРЧР/В МИГ ЛОМ


Договори
Договори
Днес в МИГ Лом бяха подписани четири договора, които предстои да се изпълнят с финансовата подкрепа на ОПРЧР.

Г-н Гаврилов, кмет на Община Лом подписа договор на стойност 391 165,60 лв. за изпълнение на проект „Звено за предоставяне на подкрепящи услуги в домашна среда“. Община Лом е основен бенефициент, имайки предвид богатия досегашен опит в прилагането и изпълнението на дейностите, свързани с предоставянето на такъв тип социални услуги в общността.

Проектът предвижда предоставяне на подкрепящи услуги - социални и здравни - в т.ч. междусекторни услуги в общността и в домашна среда според индивидуалните потребности на 50 лица. Основните потребители на услугите ще бъдат лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване.
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори

„Да, Община Лом има опит в предоставянето на социални услуги", сподели ръководителя на проекта г-жа Альона Арсенова.
"Предвиждаме изпълнението на проекта да продължи 15 месеца и да отговорим на необходимостта от разширяване обхвата и достъпа до услуги за социално включване “.

Три договора за обучения и заетост подписаха трима представители на малкия бизнес от територията на МИГ Лом. Г-жа Пенка Пенкова, председател на УС на МИГ Лом връчи договор на младия предприемач Светли Лозанов за изпълнение на проект „Разкриване на 3 нови работни места за безработни в обществена пералня "Свежест" Лом“. Проектът е на стойност 30 992,24лв. и предвижда обучение и заетост на безработни лица.

Основната цел на двата подадени и одобрени за финансиране проекти по Мярка 9 от СВОМР на МИГ Лом е предоставяне на обучения по част от професия и осигуряване на заетост на млади хора до 29 години. „ОГНЯН ДИМИТРОВ“ ЕТ ще изпълни проект „Подкрепа за младите хора с помощта на работодатели и МИГ-Лом“, а „МАК - ДОЙФЕ - ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА „ЕТ проект „Младежи на работа в ЕТ "МАК - ДОЙФЕ - ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА“. Двата проекта са чудесна възможност за младите хора от територията на МИГ Лом да усвоят нова професия и да получат устойчива заетост.

Управителният съвет и екипът на МИГ Лом желаят на всички успешно изпълнение на проектните дейности и заложени цели .


 

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти