hmenu
ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


Договор
МИГ Лом започна успешно новата 2020 година.

Със заповед № 03-РД/5067 от 18.12.2019 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ беше одобрена първата от проведените шест процедури за подбор на проектни предложения от Стратегията на МИГ Лом по Програма за развитие на селските райони. В процедурата с код "BG06RDNP001-19.057-S1“ МИГ ЛОМ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” бяха подадени три проектни предложения. На проектните предложения на Община Лом и Народно читалище “Виолета Рангелова-1929“, одобрени от МИГ ЛОМ, предстои оценка и от ДФЗ-РА.
 
Договор Сталийска
Първото изцяло оценено предложение по процедурата е на читалището в с. Сталийска махала. Днес, 10.02.2020, в офиса на МИГ ЛОМ, г-жа Здравка Русинова, Председател на НЧ “Кирил Петров 1922“ подписа административен договор за изпълнение на проект „Ремонт на сградата на Народно читалище „Кирил Петров 1922“, с. Сталийска махала“. Одобрените разходи са на стойност 264 682,47 лв. с ДДС. Средствата ще се ползват за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация и закупуване на оборудване и обзавеждане на обекта, свързан с културния живот на селото. Изпълнението на проекта създава възможности за обогатяване на културния живот на жителите на Сталийска махала и съхранение на тази самобитна форма за опазване на българския дух.

Пожелаваме успех!

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти