hmenu

Четири училищни проекта от територията на МИГ Лом ще получат финансиранеБяла дъска
Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. одобри доклада за извършена проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти №BG05M2OP001-3.007 МИГ ЛОМ, мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Лом.
 
Проект
С цел повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, вкл. роми бяха подадени четири училищни проекта от допустимите кандидати училища и детски градини със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ ЛОМ. Съгласно условията за кандидатстване проектите ще се реализират на територията на МИГ ЛОМ в задължително партньорство и това създаде възможност в проектните дейности да се включат общо 6 училища, едно училищно настоятелство, детска градина и една неправителствена организация.

Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).
Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата.

Одобрените кандидатите ще бъдат поканени в тридесетдневен срок да представят доказателства пред УО, че отговарят на изискванията за бенефициенти, включително условията по документите по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ село Ковачица, община Лом
„По-добър достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности, вкл. роми от две училища в село Ковачица“
166
186 088,58
Професионална гимназия по производствени технологии, град Лом
„Ръка за ръка“
147
180 070,21
Първо ОУ “Н. Първанов“, Лом
„Училище за знания, традиции и единство“
145
169 627,91
Професионална гимназия по хранене и земеделие „Дмитрий Ив. Менделеев“, Лом
„Храненето като начин за интеграция на маргинализираните общности чрез обучение в професионална гимназия „Д. Менделеев“ в Лом“
127
155 364,51


Общо  691 151,21За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти