hmenu

Местна инициативна група Лом с нов председател на Управителния съветМИГ
На 12 февруари в сградата на Общински пазар Лом, заседателна зала 1, се проведе заседание на Общото събрание на МИГ ЛОМ на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл.19 ал.2 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ и с решение на УС /протокол № 2 от 10 януари 2020/.
 
МИГ
Изпълнителният директор на МИГ Лом, г-жа Румяна Симеонова отчете дейността на сдружението като представи годишния доклад за изпълнение на Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за 2019 г. и годишния отчетен доклад на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за 2019 г. Събранието прие двата документа.

В доклада и изказванията на присъстващите беше отчетена важната роля и много добра съгласуваност между Управителния съвет и членовете на екипа на МИГ-а за постигнатите много добри резултати - проведени 9 информационни срещи за представяне на възможностите за кандидатстване пред потенциални бенефициенти, проведени 74 индивидуални консултации, подготвени насоки и обявен прием на проектни предложения по всички 13 мерки от Стратегията, създадени 13 комисии за оценка на проектни предложения и оценени 38 проекта на обща стойност 5 501 394,39 лв. и искана безвъзмездна финансова помощ 3 117212,17 лв, одобрени от управляващите органи на програмите оценителни доклади, сключени 10 договора с бенефициенти, изпълнен 1 договор.
МИГ

На вниманието на присъстващите беше представен и обсъден и приет индикативния график за прием на проекти по СВОМР за 2020 г., съгласно който потенциалните бенефициенти от територията на община Лом ще имат възможност да кандидатстват за разпределение на 4 243 861 лв. остатъчен ресурс за разпределение по всички оперативни програми.
Господин Здравко Здравков представи, а събранието прие проектобюджет за текущи разходи на сдружението за 2020 г. Пред събранието беше представен, разгледан и приет без корекции План за изпълнение на дейности и разходи на МИГ за 2019 г. и Годишен финансов отчет на СНЦ „МИГ ЛОМ“ и придружаващите ги документи за 2018 и 2019 г. Събранието гласува и промяна на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Лом, която предвижда прехвърляне на средства към най-атрактивната мярка 6.4.1.“Инвестиции в неземеделски дейности“, което създава по-добри възможности пред кандидатите.
МИГ

Събранието освободи стари и прие нови членове, отрази и гласува измененията, настъпили в представителството на Община Лом в Общото събрание, освободи г-жа Пенкова от правомощията и избра нов член от публичния сектор в УС на МИГ ЛОМ.

С цветя и благодарности от името на екипа, УС и членовете на събранието г-жа Симеонова благодари на госпожа Пенкова за успешната съвместна работа.

На основание решение №14 от протокол №2/29.11.2019 на ОбС Лом, д-р Гаврилов – кмет на Община Лом е определен за представител на Община Лом в Общото събрание на МИГ-а. Събранието излъчи г-н Гаврилов за представител на публичния сектор в управителния съвет.

По-късно на заседание на УС г-н Георги Гаврилов беше избран за Председател на Управителния съвет на МИГ Лом.

Екипът на МИГ Лом и новият управителен съвет ще продължат да работят в полза на местната общност и очакват много нови и интересни проектни предложения, за да направим нашия град и община Лом по-добро място за живеене.


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти