hmenu

Нов договор за безвъздмездна финансова помощ осигурява работни места на територията на МИГ-ЛомМИГ
На 12 февруари в офиса на МИГ Лом беше подписан втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/БФП/ по подхода Водено от общностите местно развитие с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
 


МИГ
Бенефициент по договора е „Малчо 2012“ ЕООД с управител Таня Тихомирова. Размерът на БФП е 31 080,24 лв., с които „Малчо 2012“ ще предостави обучение по ключови компетентности на 6 безработни лица и ще им осигури последваща заетост. Г-жа Пенка Пенкова подписа договора от името на МИГ Лом и пожела попътен вятър на изпълнителите.


МИГ

До края на април тази година предстои обявяване на нова процедура за набиране на проектни предложения по мярка 8 от СВОМР на МИГ Лом „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ – 2020 с общ ресурс за разпределение 73 282,70лв.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти