hmenu

Информационна среща
15 представители на училища от територията на Община Лом участваха в информационна среща „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения по мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”, втори краен срок.
Срещата беше организирана от екипа на МИГ Лом на 28 февруари в административна сграда на Общински пазар, Лом. Бенефициенти по процедурата са училища, детски градини и Община Лом.
Партньорството е задължително условие за подаване на проектно предложение обясни г-жа Верочка Ценова, експерт стратегия. Партньори могат да бъдат Община Лом, училища, Детски градини от територията на Община Лом, юридически лица с нестопанска цел.По първия краен срок на процедурата „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” има 4 одобрени проекта и предстои 4 училища да сключат договори за изпълнение с Управляващия орган на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж “ и МИГ Лом на обща стойност 691151,21 лв.
Останалият ресурс за разпределение, в рамките на който ще се реализира новия прием е 286763.79 лева.

Вторият краен срок по процедурата беше обявен на 19.02.2020.

Кандидатите могат да потърсят партньори и заедно с тях да подготвят проектните си предложения до 17.00 часа на 27.04.2020 г.

Очакваме интересни и полезни за децата и учениците проекти.


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти