hmenu

Сключен договор
В подкрепа на местния бизнес и разкриване на нови работни места на територията на МИГ Лом, която се покрива с територията на Община Лом, днес беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Договорът за 21 108,82 лв. безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение с рег. № BG05M9OP001-1.045-0006 предвижда обучение и разкриване на работно място в ЕТ „Инна Петрова.

Днес г-н Георги Гаврилов, кмет на Община Лом и Председател на УС на МИГ Лом и г-жа Инна Петрова подписаха договора.

Пожелание за успех от екипа на МИГ Лом!


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти