hmenu

Сключени договори
На 16.04.2020 година - Велики четвъртък, в заседателната зала на Община Лом бяха подписани първите за страната договори по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по подхода Водено от общностите местно развитие.

Финансирането на училищните проекти на обща стойност 353 716,49 е от Европейския Социален Фонд и представлява 100% безвъзмездна финансова помощ за процедура "МИГ Лом - Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми", мярка 7 от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.

За МИГ ЛОМ договорите бяха подписани от д-р Гаврилов, кмет на Община Лом и Председател на Управителния съвет на МИГ ЛОМ. Договорът на Първо основно училище „Н. Първанов“ Лом на стойност 169 627.91 лева бе подписан от Христина Христова, директор на училището. Проектът „Училище за знания, традиции и единство“ включва интересни дейности, така че училището да бъде по-привлекателно за деца и ученици от маргинализираните групи с въвеждането на допълнително интерактивно обучение, както и чрез взаимодействие с родители и подобряване на материалната база и ще се реализира в партньорство с Училищното настоятелство.

Вторият договор е с ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ от с. Ковачица в партньорство с Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя“. Дейностите ще се изпълняват на територията на най-голямото село в Община Лом. Директорът на основното училище Румяна Вацова сложи подписа си срещу сумата 186 088.58 лева.

С подписания договор двете селски училища имат достойно място в общинската образователна система и активността за изпълнение на иновативни проектни идеи зависи от учителските колективи, а не от типа на населеното място. Проектът включва обучителни пътувания, лагери, създаване на връзка с родителите, работа в групи по интереси и други иновативни дейности, които осигуряват интересна среда за учениците от рисковите групи и общуването с останалите ученици.

На срещата по подписването на договорите присъстваха, запазвайки изискуемата физическа дистанция, счетоводителите на училищата, г-жа Р. Симеонова – изпълнителен директор на МИГ ЛОМ, В. Ценова – експерт СВОМР, мерки ОП НОИР и PR на Община Лом - г-н Л. Замфиров.

В условия на извънредно положение и пандемия МИГ ЛОМ продължава активно да работи за своите съграждани и пожелава на училищата и техните партньори успех в реализирането на проектите!За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти