hmenu

по процедура "МИГ Лом мярка 7 - Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Сключен договор
Днес, 21.04.2020 година, вторник, в заседателната зала на Община Лом беше подписан трети договор на МИГ ЛОМ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Финансирането е от Европейския Социален Фонд и представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът „Храненето като начин за интеграция на маргинализираните общности чрез обучение в професионалната гимназия "Д. Менделеев" в Лом“ на кандидат ПГЗХ „ Д. Менделеев“, Лом, е в партньорство с Фондация „Рома“. Одобрена безвъзмездна финансова помощ е в размер на 155 364,51 лева.

Освен допълнително обучение за целевата група, проектът включва дейности като: обмяна на опит и добри практики на ученици и учители на ПГХЗ - Лом с ПГТХТ "Никола Стойчев " град Разлог, създаване на училищно радио, подготовка и издаване на каталог и диск „ Ромски и български ястия за общите ни празници и делници“ и други.

Проектът е интересен с включването на 12 деца със специални образователни потребности, които се включват в масовите паралелки на училището. Ангажирането и на родителите в обучението и задържането в училище ще увеличи резултатността от усилията на младежите по общообразователните и специалните предмети. Професионалното обучение на горен курс в ПГХЗ Лом и вплитане на ромската и българската кухня в делниците и празниците на ломското население е друг специален елемент в проектното предложение.

Обмяната на опит с ученици от ПГ по туризъм и хранителни технологии в Разлог пък от своя страна ще разшири светогледа и ще повиши самочувствието на ломските ученици. Оценката от известни майстори-готвачи като Андре Токев и Стела Костова ще накара младите готвачи да се чувстват значими и полезни както в своята общност така и в училището.

Основната цел на проекта е да се повиши броя на успешно интегрираните чрез образователната система ученици от маргинализирани общности, включително роми - ученици в ПГХЗ "Д. Менделеев".

Договорът бе подписан д-р Гаврилов, кмет на Община Лом, в качеството му на Председател на Управителния съвет на МИГ ЛОМ и директорът на училището г- Георги Георгиев. а.

Успех в реализирането на проекта!


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти