hmenu

МИГ ЛОМ с финансовата подкрепа на програма за развитие на селските райони 2014-2020 подписа първия договор по най-атрактивната мярка от стратегията за водено от общностите местно развитие

Сключен договор
Днес, 04.05.2020 г., д-р Георги Гаврилов, кмет на Община Лом и Председател на УС на МИГ Лом подписа първия договор по мярка 3 - 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ. От януари 2019 г. до сега по мярката са кандидатствали 9 микропредприятия, които са одобрени от МИГ ЛОМ, но очакват и одобрението на ДФЗ-РА.

Одобреният и от ДФЗ договор е с регистрационен номер в ИСУН BG06RDNP001-19.109-0004, с наименование „Подкрепа за развитие на „ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД гр. Лом“ е на стойност 117 182,12 лева, като безвъзмездната финансова помощ по програмата е 87886,59 лева (75%). Дейностите по проекта включват закупуване на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите, а така също и разходи за нематериални активи – за компютърен софтуер.

След осъществяването на проекта ще бъдат разкрити 2 работни места за срок от 5 години.

Мярката „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” е атрактивна, защото по нея допустими кандидати са микропредприятия ( персонал до 9 човека), а такива са повечето предприятия на територията на МИГ ЛОМ. Чрез мярката се цели да се развият неземеделски дейности, с потенциал за устойчиво развитие, което е свързано със създаване на заетост извън сектор земеделие. Икономическите сектори извън земеделието създават заетост, за която е характерна липсата на сезонност, присъща на земеделските сектори и в тази връзка основна цел на мярката е насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности.


Пожелаваме успех на „ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД в реализацията на проекта!


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти