hmenu

Нова придобивка за ломчани и гости на града ни

Сключен договор
МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на програма за развитие на селските райони 2014-2020, подписва трети договор от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Днес, на Петровден, 29.06.2020 г., д-р Георги Гаврилов, кмет на Община Лом и Председател на УС на МИГ ЛОМ, подписа втори договор по мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от СВОМР МИГ ЛОМ

Дотук, общата безвъзмездна финансова помощ, която общината печели през Стратегията на МИГ ЛОМ, е на стойност около 900 000.00 лева.

Подписаният днес договор „Изграждане на мемориален парк в град Лом“ е с регистрационен номер в ИСУН BG06RDNP001-19.057-0004 е на стойност 167 742,12 лева.

В красив парк ще се превърне площ около 2,5 декара. Паркът ще бъде изграден за 36 месеца на територията на бившата казарма, около паметника „Паметник на загиналите във войните 1885, 1912-1913 г., 1915-1918 г.

Строително-ремонтните дейности по проекта включват:
 • Изграждане на алейна мрежа - 680 кв. м.;
 • Обособяване на места за отдих и зелени площи - 1.6 декара;
 • Обогатяване на дървесно-храстовата растителност с новозасадени видове: дървета –кестен, ясен, вечнозелени широколистни храсти и цъфтящи храсти –японска спирея, форзиция и др.;
 • Изграждане на енергоспестяващо парковото осветление.


МИГ Лом желае успех в реализацията на проекта!


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти