СВЕТЛИ ПЕРСПЕКТИВИ И ТРУДНА РЕАЛНОСТ ПРЕД МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ

Среща
Изпълнителният директор на "МИГ ЛОМ" Румяна Симеонова, членът на Управителния съвет Тихомир Замфиров и експерт стратегия Верочка Ценова взеха участие в работна среща на Местните инициативни групи от страната с представители на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020г.) и Държавен фонд "Земеделие", провела се на 25 и 26 юни 2020г. в гр. Разлог.

На срещата бяха обсъдени както важни въпроси и проблеми при прилагането на подхода "Водено от общностите местно развитие", така и визията на МИГ и Управляващите органи на ОПИК, ОПРЧР, ОПОС и ОПНОИР за следващия програмен период 2021 - 2027 г.

Бяха обсъдени прилагането на подхода ВОМР чрез представяне на напредъка, трудностите и създадената дискусия по важни въпроси с представителите на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

Среща
За следващия програмен период 2021 - 2027 г. за страната са предвидени да бъдат насочени 360 мил. евро за прилагане на подхода ВОМР чрез многофондови стратегии, съобщи Стефан Спасов – началник отдел в МЗХГ оптимистично още в началото на срещата. Засега няма срок за провеждане на процедури за избор на бенефициенти и договориране на останалите свободни средства по ПРСР като единственото изискване е разплащанията и възстановяването на безвъзмездната помощ да е до 31.12.2023 г.

От страна на ДФЗ разяснения направи Калоян Костадинов – началник отдел „Прилагане на стратегии на ВОМР“ към дирекция „Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони“. Сериозно се изостава със сключването на договори с кандидати по частните мерки на Програмата за развитие на селските райони – 6.4.1 за неземеделски дейности, 4.1 за земеделска техника и 4.2 за преработвателите. Макар, че се наваксва значително изоставането в оценката на вече проведените 435 процедури за избор на проектни предложения от комисиите на МИГ, освен с проверените на случаен принцип бенефициенти по проверените процедури, други договори няма сключени. Причината е изискването при посочените мерки, проверките от страна на експертите на ДФЗ във всяка проведена процедура да се извършва за всички кандидати на 100%, т.е. на всяко предложение. Предимството на общинските инфраструктурни мерки е, че при оценка на процедурата за оценка проектите се проверяват на извадков принцип и се сключват договори за останалите предложения без да са проверени, но гарантирани от избора на изпълнители по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП).

Кога земеделците и фирмите - кандидати към МИГ ще стигнат до договориране за БФП - г-н Костадинов не се ангажира с конкретен срок. Но обеща до дни да бъде публикувана е-mail, чрез който значително ще се подобри комуникацията и оперативната работа на МИГ с ДФЗ.
За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти