hmenu

Туристическата спалня се превръща в туристически център

Сключен договор
МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подписва пети пореден договор от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Днес, 30.07.2020г., д-р Гаврилов, кмет на Община Лом, в качеството си на Председател на УС на МИГ ЛОМ, подписа договор по мярка 5-7.5 МИГ ЛОМ „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Договорът бе подписан и от Борислав Борисов – председател на УС на туристическото дружество бенефициент на проекта.

Сключен договор
Подписаният договор, по проект „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и закупуване на обзавеждане за ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО АСПАРУХОВ ХЪЛМ - „Туристически информационен център - гр. Лом” е с регистрационен номер в ИСУН BG06RDNP001-19.185-0001 и е на стойност 96 179,43 лева.

Ще бъде създаден туристически информационен център, в който ще се поддържа детайлна база за всички налични природни, културни, архитектурни и исторически забележителности на територията на община Лом. Центърът ще консултира предприемачи за създаването на възможно най-атрактивен за туристите културно-исторически продукт, ще разработва рекламни материали и ще представя община Лом на регионални, национални и международни туристически борси и изложения.

Проектното предложение е на база енергийното обследване и инвестиционен проект, изготвени от ДЗЗД „ДК-КОНСУЛТ“ - Плевен и "ИСИ 09" ООД - Монтана. Той предвижда основен ремонт, мерки за енергийна ефективност на сградата, собственост на дружеството, и закупуване на оборудване и обзавеждане. По договора ще бъдат основно ремонтирани покрива на сградата - 163 кв. м, фасада 330 кв. м., вътрешни помещения, стълбищни клетки и санитарни възли. Помислено е и за хората с увреждания - ще бъде осигурен подход и санитарен възел за инвалиди.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

МИГ Лом желае успех в реализацията на проекта!


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти