hmenu

МИГ Лом планира да проведе информационни срещи с потенциални бенефициенти и местни лидери по Мерки 8,10 и 12 от СВОМР на МИГ Лом

Във връзка е изпълнението на чл.11, т.2 от Споразумение №РД 50-40/24.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г. МИГ Лом организира провеждане на информационни срещи с потенциални бенефициенти и местни лидери по мерки 8, 10 и 12 от СВОМР на МИГ Лом.
Информационните срещи ще се проведат при спазване изискванията за безопасност свързани с Ковид 19 както следва:

 1. На 11.11.2020 г. по Мярка 10 от СВОМР на МИГ Лом, Процедура чрез подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване № BG05M9OP001-2.100 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ – 2020№ BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“;
 2. На 12.11.2020 г. по Мярка 8 от СВОМР на МИГ Лом, Процедура чрез подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване Процедура чрез подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстванеBG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ – 2020;
 3. На 13.11.2020 г. по мярка 12 от СВОМР на МИГ Лом, Процедура чрез подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.117 „МИГ ЛОМ за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“.

Прогрмата на всяка от информационните срещи включва:

 1. Запознаване с Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОМР по конкратната процедура.
 2. Работа в ИСУН 2020, Формуляр за кандидатстване.
 3. Техническа и финансова оценка на проектните предложения.
 4. Договор и условия за изпълнение на проекти.

Място на провеждане: Административна сграда на Общински пазар, ул.“Г.Манафски“ 19, гр. Лом.

Начален час: 10ч.

Екип на МИГ ЛОМЗа контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти