hmenu

На 10 февруари /сряда/ 2021 г, от 17:00 часа, в гр. Лом, ул. „Г.Манафски“19 – Административна сграда Общински пазар, етаж 2, заседателна зала 1, се проведе годишното заседание на Общото събрание на СНЦ МИГ ЛОМ.

21 членове на сдружението приеха на годишен доклад за изпълнение на Стратегията на ВОМР на СНЦ „МИГ ЛОМ“ , годишен отчетен доклад за дейността на СНЦ „МИГ ЛОМ“ , изпълнението на планираните дейности и разходи и Годишен финансов отчет на сдружението за 2020 г.

Реалните цифри показват, че по обявените приеми на четири оперативни програми има подадени и оценени в ИСУН 55 проектни предложения на обща стойност 7483222.94 лв. Кандидатствали са по Стратегията на ВОМР на Лом 54 кандидати, като най-активни са били частните предприемачи - микропредприятия, земеделски производители, еднолични търговци, чийто брой е 33. Обратно на ентусиазма на фирмите все още не са оценени в Държавен фонд земеделие 19 проекта, подадени преди две години на стойност 627317.70 лв. Изненада за присъстващите бе прожектирането на филм, показващ изпълнението в момента на 19 договора, по които МИГ-ЛОМ е трета страна.

Общото събрание прие и индикативен график за приеми по СВОМР за 2021 г, проектобюджет за дейностите и разходи на СНЦ МИГ-ЛОМ за 2021 г. и Годишен план за мониторинг на одобрените проекти за 2021 г. за изпълнение на мерки по СВОМР.

Бяха гласувани и промени в състава на общото събрание и актуализирания списък на Колективния върховен орган (Общо събрание) и Колективния управителен орган (Управителен съвет) на сдружението, но положителното е че броя на членовете се увеличи и вече е 34.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти