hmenu

На 24.02.2021г. беше подписан първи договор по процедура BG05M9OP001-2.117 „МИГ ЛОМ за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“.

Договор
Бенефициент по договора е Община Лом. Тристранният договор между УО на ОПРЧР, МИГ Лом и Община Лом беше подписан от кмета на Община Лом д-р Георги Гаврилов и г-н Тихомир Замфиров, член на УС на МИГ Лом. Договорът е на стойност 391154,40 лв. и предвижда подобряване качеството на живот на 50 лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Лом, чрез предоставяне на социални и здравни услуги в домашна среда.

Договор
В рамките на 14 месеца ще се осигури индивидуална подкрепа, чрез предоставяне на комбинирани услуги на потребителите .

Изпълнението на проекта ще осигури грижа за хора с увреждания и възрастни хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване за задоволяване на ежедневните им потребности; при поддържане на хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битове дейности както и социална работа и консултиране във връзка със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.

Успех на проекта !За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти