hmenu

През март 2021 година МИГ–ЛОМ стартира проект: BG06RDNP001-19.354-0004 Използване на потенциала на територията на СНЦ „МИГ ЛОМ“ и идентифициране на партньорска МИРГ от България за съвместни дейности за развитие на устойчив туризъм, свързан с рибарския поминък.

Финансирането от 15 357,56 лв безвъзмездна финансова помощ е осигурено по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. Тя в случая финансира дейности, вкл. подготвителни за срок от 12 месеца, които ще стимулират вътрешнотериториално сътрудничество по Програмата „Лидер“/ВОМР.

С дейностите по проекта се цели активизиране на два трудни сектора на територията на Община Лом – РИБАРСКИЯ И ТУРИСТИЧЕСКИЯ, като за това ще се ползва партньорско взаимодействие и опита на водеща местна рибарска група - МИРГ „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ“.

Първата дейност по проекта предвижда в Лом да се проведе информационна среща, съвместно с партньора, за приобщаване на местната общност към проекта. Следваща стъпка е извършване на проучване на местните ресурси за устойчив алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ ЛОМ“, свързан с развитието и популяризирането на рибарския поминък.

Предвижда се две от дейностите да се проведат на територията на потенциалния партньор - СНЦ "МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ": Провеждане на Работна среща и Конференция с 50 участника на тема „Партньорство между МИГ и МИРГ за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарството“.
Цялостният комплекс от планирани взаимосвързани дейности на подготвителния проект е насочен към разработването на проект за вътрешнотериториално партньорство за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък. Той е характерен за двете територии и съответства на потенциала и потребностите на местните общности в Лом и Несебър.
С обмяната на добри практики в областта на туризма и рибарството с водещ район като Несебър, ще стартира опита на МИГ ЛОМ да сондира възможно ли е да бъде сформирана рибарска група, която да кандидатства за европейско финансиране по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) през следващия програмен период 2021-2027 г.

Успех на проекта !За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти