На 26.05.2021г. в Административна сграда Общински пазар се проведе заседание на Общото събрание на СНЦ МИГ ЛОМ за обсъждане и гласуване на изменения на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за предоставени допълнителни средства във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година.

ОС
Г-жа Румяна Симеонова, Изпълнител директор на МИГ ЛОМ откри заседанието и информира присъстващите, че е одобрено единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 –2020 г. С изменението се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие. Средствата ще се използват през преходния период 2021 –2022 г. и ще се насочат за подготвителни дейности и към изпълняващите се стратегии за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 64 местни инициативни групи, сред които и МИГ Лом. С промените се предвижда осигуряване на финансов ресурс за подготовка на СВОМР за следващия програмен период, както и увеличаване на бюджета на всяка от изпълняващите се стратегии с над 900 хил. лв. публични средства и изпълнение до юни 2025 година .

ОС
МИГ Лом проведе Обществено обсъждане за разпределение на ресурса от 799 000 за проекти по мярка 19.2. в периода от 05.05.2021 до 25.05.21г., в резултат на което се получиха 5 мнения и становища, които подкрепят предложенията за изменение на СВОМР на УС на МИГ ЛОМ като целесъобразни. По време на зеседанието на Общото събрание отношение по изменението на Стратегията взеха: Огняна Найденова, Камелия Арсенова, Владимир Райков , Гинка Борисова, Илияна Василева. Въз основа на направеното обществено обсъждане за. и получените. становища, постъпили от различни заинтересовани страни в рамките на общественото обсъждане и становищата, изразени по време на заседанието Общото събрание на МИГ Лом одобри следните промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ:
ОС
Промяна в текста на Мярка 3 под мярка -6.4.1. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”:
 • Промяна във финансовите условия по подмярката във връзка с насочване на 409 000.00 лева от допълнителния ресурс 799 000.00 лева към бюджета на Мярка 3 подмярка -6.4.1. „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” като бюджета на мярката в СВОМР от 1 026 795.00 лева става 1 435 795.00 лева.
 • Промяна във финансовите условия по подмярката във връзка с размера на финансовата помощ и максималният размер на разходите за едно проектно предложение, като максималният размер на допустимите разходи за проект се увеличава от 140 000.00 лева на 390 000.00 лева, допустим съгласно чл.8, Наредба №22 от 14.12.2015 г.
 • Промени в индикаторите на подмярка 3-6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” във връзка с увеличения бюджет.
   • Брой проекти, финансирани по мярката – от 10 стават 14.
   • Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката - от 10 стават 14.
   • Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР - от 1 026 795.00 лева става 1 435795.00 лева.
 • Промяна в текста на Мярка 4 подмярка - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
 • Промяна във финансовите условия по подмярката във връзка с насочване на 390 000.00 лева от допълнителния ресурс 799 000.00 лева към бюджета на Мярка 4 подмярка-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” като бюджета по мярка в СВОМР от 938 784,00 лева става 1 328 784.00 лева.
 • Одобрява промяна в индикаторите на подмярка 4 -7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” във връзка с увеличения бюджет.
ОС

 • Брой проекти, финансирани по мярката - от 3 стават 5.
 • Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката - от 1 стават 3.
 • Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР от 938 784,00 лева става 1 328 784.00 лева.Приетите промени ще осигурят допълнителен ресурс за финансиране на нови проектни идеи на територията на МИГ ЛОМ.За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти