hmenu

На 14.06.2021 в заседателната зала на Община Лом се състоя информационна среща за приобщаване на местната общност към проект „Използване на потенциала на територията на СНЦ „МИГ – ЛОМ“ и идентифициране на партньорска МИРГ от България за съвместни дейности за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък“ по договор РД - 50-68/26.02.2021 г.

Инфо среща
В провеждането и взеха участие местни лидери, членовете на УС СНЦ „МИГ – ЛОМ, рибари, собственик на фирма за аквакултури, членове на общинска администрация, ИАРА и ИА „Морска администрация“ и др. дейни членове от територията на МИГ – ЛОМ, свързана с изпълнението на Стратегията за ВОМР по процедура за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество BG06RDNP001-19.354 подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Целта на срещата бе да се осъществи комуникация и партньорско взаимодействие за създаване на вътрешнотериториално партньорство между „Местна инициативна група Лом“ и „Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия“.

Инфо среща
Координаторът по проекта Георгица Миткова презентира целите, дейностите и очакваните резултати на проекта. Интерес предизвика представянето на дейността на МИРГ Несебър-Месемврия от Изпълнителния директор Златомира Мострова. Тя успя да провокира въпроси и дискусия по наболелите въпроси на дунавските рибари и местната власт, наблягайки на спецификата на традиционния поминък рибарство и възможностите за развитие на интересен туризъм по река Дунав.

Решимост за разработване на голям вътрешнотериториален проект на МИГ с отличниците от МИРГ Несебър-Месемврия показа и Председателят на Управителния съвет на МИГ-Лом д-р Георги Гаврилов Георгиев – кмет на града. Той обеща презентирания проект да е само началото за разгръщане на цялостна кампания за създаване на местна рибарска група през следващия програмен период 2021-2027 г., която ще съживи сектора.

Инфо среща
Според плана за действие на проекта стартирало е проучване и анализ на местните ресурси в следващите 3 месеца и предстои работна среща и конференция в Несебър, където 20 ломчани ще видят какво на практика могат да постигнат с европейски средства по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР).

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти