hmenu

С добър старт започна новата седмица за МИГ Лом.

Договор
В края на информационната среща по наш нов партньорски проект с Местна инициативна рибарска група от гр. Несебър, г-н Георги Гаврилов – Председател на УС на МИГ Лом и г-жа Фроса Илиева - управител на ЕТ “МАК ДОЙФЕ - Фроса Илиева Димитрова“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ предоставя сумата от 94 092,94 лв. за изпълнение на проект „Младежи на работа в ЕТ "МАК - ДОЙФЕ- ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА“ одобрен по процедура „ МИГ Лом „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост-2020".

Договор
В проекта ще бъдат обхванат общо 16 безработни лица на възраст от 15 до 29 години. Всички лица ще преминат обучение по ключова компетентност КК4 Дигитална компетентност- Обща компютърна грамотност.

„6-ма младежи ще получат обучение по професия "Продавач- консултант", специалност "Продавач- консултант" за придобиване Втора квалификационна степен и 10 лица от същата възрастова група - по професия " Хлебар - сладкар", специалност "Производство на хляб и хлебни изделия" Втора квалификационна степен“, каза г-жа Димитрова и допълни, че всички 16 обучени младежи ще получат временна заетост в продължение на 3 месеца, а осем от показалите най-добри резултати – постоянна заетост във фирмата.

Изпълнението на проекта ще доведе до намаляване броя на икономически неактивни и безработни младежи извън образование и обучение на възраст от 15 до 29-годишна възраст, чрез придобиване на професионална квалификация, необходима за заемане на постоянни работни места - живеещи на територията на община Лом чрез подхода Водено от общностите местно развитие и МИГ-Лом.

Екипът на МИГ-Лом желае успех на проекта!
За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти