hmenu


Договор
Да, проект за създаване на устойчива интеграция чрез мотивация и заетост с обединени усилия на двама партньори - работодател "ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011" ЕООД и "ФОНДАЦИЯ РОМА" – ЛОМ, неправителствена организация, с дългогодишен опит и работа сред ромската общност. Това е проект, който започва реализацията си от днес, след като договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 87 848.86 лв. беше подписан от г-н Георги Гаврилов, кмет на Лом и Председател на УС на МИГ Лом и г-н Калин Първанов, управител на спечелилата финансиране фирма.

Финансирането е от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси по процедура BG05M9OP001-2.10 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ – 2020“.

Договор
„Ще създадем условия за насърчаване включването на работната сила и участието на пазара на труда на безработни и икономически неактивни лица от ромската общност от всички възрастови групи. С проекта се цели подобряване на живота и създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на маргинализирани общности и социално изключени роми, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация чрез повишена информираност, повишена мотивация, осигуряване на заетост и подобряване на социалните услуги сред ромската общност от четири ромски квартала от територията на МИГ Лом“- каза г-н Първанов, който ще ръководи изпълнението на проекта“.

В резултат на проекта 20 безработни роми ще получат мотивационно обучение и персонална консултация, 15 от тях ще бъдат наети като строители за 6 месеца и 50 % от тях ще получат устойчива заетост след края на проекта. С въвеждането на иновацията - създаване на Мобилен център за здравно-социално консултиране и превенция с капацитет 50 лица ще се подобри паралелно здравната култура и достъпа до социални услуги на ромите от 4 квартала от територията на МИГ Лом - Стадиона, Хумата, Младеново и Момин брод. В условията на пандемия и повишена заболеваемост центърът има превантивна роля.


Екипът на МИГ-Лом желае успех на проекта!
За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти