hmenu


Обучение
Представители на петима бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ получиха еднодневно обучение за отчитане изпълнението на договорите в ИСУН 2020 в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-40/24.04.2018 г. по подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Основна тема на обучението е „Отчитане изпълнението на договорите в ИСУН 2020“. Много бяха въпросите към г-н Георги Стратиев, експерт в Централно координационно звено към Министерски съвет по въвеждане и отчитане на сключен договор с външен изпълнител, техническо и финансово изпълнение и отчитане, както и документите свързани с отчитане дейности по приоритетна ос 1 на ОПРЧР.

Обучение
Представители на малки фирми - управители и счетоводители и на Община Лом работиха в реална среда в ИСУН 2020 на 30 юни 2021 г. и приключиха деня с повече увереност, “че макар трудното в реализацията на проектите сега започва“ - както каза г-н Стратиев, с подкрепата и на експертите от МИГ Лом, изпълнението на петте проекта ще бъде успешно. В резултат на това 50 лица на възраст над 65 години в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания ще получат качествени социални услуги, а 40 безработни ще преминат мотивационно обучение и 20 от тях ще получат постоянна заетост на територията на МИГ Лом.

Екипът на МИГ-Лом желае успех на всички!
За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти