hmenu

Среща
Днес 10 представители на културни институти и неправителствен сектор от територията на МИГ Лом взеха участие в информационна среща на тема “Запознаване с процедурата за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.413 МИГ-ЛОМ по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ.

Презентацията на г-жа Румяна Симеонова - Изпълнителен директор на МИГ Лом запозна присъстващите с възможностите за финансиране, начина на кандидатстване и отчитане на проектите, размера на безвъзмездната финансова помощ, допустимостта на кандидатите по процедурата.
 
Основна цел на мярката, бе посочено в презентацията, е насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Бъдещите бенефициенти трябва да насочат проектите си за изпълнение на специфичните цели като: Подкрепа на читалищните дейности и развитие на нови функции в тях, както и обогатяване на културния календар на община Лом; Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение на природното наследство; Извършване на проучвателни, консервационно-възстановителни дейности, експониране, социализация (осигуряване на достъп) и маркетинг на обектите на културно-историческото наследство.

Особено интересни идеи за бъдещи проектни предложения насочени към младите хора на село има кметът на с. Ковачица - г-жа Людмила Пандурска, която взе участие в срещата и подчерта, че въвличането на младите в дейности по опознаване на местните традиции, опазване на нематериално културно наследство и насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство е изключително важно за бъдещето на селото.

Участниците в информационната среща се обединиха около идеята, че на територията на МИГ Лом разполагаме с добър интелектуален капацитет, инициативност и ентусиазъм за подготовка на проекти, в които чрез местни инициативи да опазим идентичността на Ломския район като културен център в Северозапада.


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти