МИРГ
Председателят на УС г-н Георги Гаврилов и част от екипа на МИГ Лом взеха участие в двудневна работна среща в град Несебър, организирана по проект „Използване на потенциала на територията на СНЦ „МИГ ЛОМ“ и идентифициране на партньорска МИРГ от България за съвместни дейности за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък“.

МИРГ
В първия ден от работната среща бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати по настоящия проект за подготвителни дейности за вътрешнотериториално сътрудничество. Всяка от организациите сподели досегашния си опит в изпълнение на проекти на своята територия в интерес на местната общност. Особено полезно беше участието на целия екип на СНЦ "МИРГ Несебър - Месемврия" начело с г-н Румен Кулев, председател на УС и г-жа Златимира Карагеоргиева – Изпълнителен директор. Опознаването и сближаването между двете сдружения гарантира постигане на целите и резултатите от бъдещото партньорство.
 
МИРГ
Във втория ден от срещата потенциалните партньори представиха индикативните цели, дейности и резултати на бъдещия проект за вътрешнотериториално сътрудничество между МИГ и МИРГ Несебър. Домакините ни запознаха със своя дългогодишен опит и добри практики в областта на туризма и рибарството като основен поминък и възможностите за развитие им на територията на МИГ Лом. Идентифицирани бяха области от взаимен интерес и беше обсъден проект на Споразумение за сътрудничество.

МИРГ
Работната среща осигури базова информация и създаде положителни нагласи от страна на двамата партньори за разработването и реализацията на бъдещия проект за сътрудничество в областта на устойчивия алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък между СНЦ „МИГ ЛОМ“ и СНЦ „МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“.

МИРГ
Проектът се изпълнява по процедура „Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти