hmenu

Пръв в България МИГ ЛОМ се възползва от възможността да подписва анекси към договори по ПРСР електронно.

Ел.подпис
Това е огромно удобство както за МИГ, така и за бенефициента. Досега, ползвателят на договора и представителят на МИГ / председател, изпълнителен директор/ трябваше да се договорят и в едно и също време, в рамките на 10 дни от получаване на уведомителното писмо, да пътуват заедно до ДФЗ Монтана, където да подпишат анекса.

Така, на 26.11.2021г. бе подписан електронно анекс към договор BG06RDNP001-19.075-0006-C01 между изп. директор на ДФЗ-РА, председателят на МИГ ЛОМ д-р Гаврилов и бенефициента Валентин Максимов.

Подписването на анекс се наложи от факта, че проектното предложение е подадено на преди почти 2 години, на 28.03.2019 г., одобрено от оценителната комисия на МИГ ЛОМ в законовия срок от 30 работни дни - на 16.05.2019, а одобрението от ДФЗ и договора идват на 07.06.2021г.

В този дълъг за един земеделски стопанин период техниката и машините значително поскъпнаха, което наложи промяна в т.н. Таблица с одобрените допустими разходи -приложение №1 към договора. По проекта ще бъдат закупени трактор с кабина, пружинен култиватор за и био шредер.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е 50%, а проектът е на стойност 60049.03 лева.

С новата техника Валентин, който има лозя в местността Садовете, ще бъде по конкурентен на пазара – да е сладко гроздето му, да е пивко виното му!

Дано ломският край, който се е гордеел с лозята си преди век, отново стане привлекателен център за винен и културен туризъм, за спортен риболов и др. интересни туристически дейности.
За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти