hmenu

МИГ ЛОМ с нов договор в подкрепа на неземеделските дейности


Нов договор
Днес 18.01.2022 г. в Областна Дирекция на ДФЗ – Монтана, изпълнителния директор на МИГ Лом – Румяна Симеонова и Даниел Кръстев - управител на „ССДД“ ЕООД, подписаха нов договор по Мярка 3 - 6.4.1 от ПРСР, процедура BG06RDNP001-19.109 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ.

Договорът е на стойност 127 613,01 лева като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 75% - 95 709,75 лева. Бенефициентът по договора е фирма „ССДД“ ЕООД и ще изпълнява проект "Изграждане на автокомплекс „ДА-НИ“. Имотът, където ще се помещава сервизът се намира в местността „Бахчите“ в землището на гр. Лом. Изготвеният технически проект предвижда сградата да е разположена на едно ниво и ще е в две помещения, които да служат за ремонт и обслужване на моторни превозни средства.

Предмет на финансиране на договора е изграждане само на I етап, т.е. строително - монтажните дейности. Оборудването и обзавеждането, необходимо за пускане в експлоатация и извършване на услугите в този автокомплекс ще бъдат закупени със собствени средства от кандидата.

Нов договор
Изпълнението на проекта ще допринесе за развитие на неземеделските дейности в района и ще зарадва ломчани с нови услуги свързани с ремонт и реставрация на стари "ретро" автомобили чрез прилагане на стари занаяти. Проектът е с потенциал за устойчиво развитие и със създаване на заетост извън сектора на земеделието.Екипът на МИГ Лом желае успех на проекта!В тази връзка основните цели напълно отговарят на Специфична цел 1.2 „Диверсификация на местната икономика“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ и мярка 6.4: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР.За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти