hmenu


МИРГ
Във връзка с реализацията на проект за вътрешнотериториално сътрудничество между СНЦ „МИГ ЛОМ“ и СНЦ „МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ по процедура BG06RDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ се извършва проучване на местните ресурси за устойчив, алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ ЛОМ“, свързан с развитието и популяризирането на рибарския поминък“ на 17 и 18 март в Равда, община Несебър се проведе конференция с участието на 50 представители на двамата партньори.
МИРГ

Успешно развитие на партньорството отчетоха при откриването на конференцията г-жа Румяна Симеонова - Изп. директор на МИГ Лом и г-жа Албена Герджикова - Изп. директор на МИРГ СНЦ „МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, утвърдени връзки между членовете на двете общности и споделен опит. Осъществената комуникация и партньорско взаимодействие постигнаха ефективно устойчиво вътрешнотериториално партньорство между една Местна инициативна група и една Местна инициативна рибарска група от територията на България с традиционен основен поминък рибарство.
МИРГ

Пред участниците в конференцията г-жа Красимира Ятакчиева – Изпълнителен директор на СНЦ Черноморска асоциация за развитие -Бургас представи резултатите от проведеното проучване на местните ресурси за устойчив алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ ЛОМ“, свързан с развитието и популяризирането на рибарския поминък и разработеният проект за вътрешнотериториално сътрудничество за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък между СНЦ „МИГ ЛОМ“ и СНЦ „МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ .

МИРГ
Голям интерес предизвика представянето на и споделения опит поизпълнен проект, финасиран от партньорите “Равда, морето, рибите и рибарите“.

Във втория ден от конференцията се състоя официална церемония за подписване на Споразумение за партньорство между СНЦ „МИГ ЛОМ“ и МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“. Споразумението беше подписано от Председателя на УС на СНЦ „МИГ ЛОМ“ д-р Георги Гаврилов и Председателя на УС на СНЦ „МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ г-н Румен Кулев, които на свой ред приветстваха присъстващите, убедени в успешното сътрудничество .
МИРГ

Участниците в конференцията от МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ обмениха опит и добри практики в областта на туризма и рибарството с 23-мата представители СНЦ „МИГ ЛОМ“ . Този споделен опит ни осигури необходимите знания и идеи за използване потенциала на територията на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък с цел постигане цели на Стратегията за ВОМР.
МИРГ

Проектът се изпълнява по процедура за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество BG06RDNP001-19.354 подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. и се финансира от ПРСР.За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти