hmenu


МИГ
Близо милион - 977394.99 лева влязоха в общинската образователна система на Лом, благодарение изпълнението на Мярка 7 от Стратегията за ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ. Повече от две години, в условия на пандемия от Ковид 19, продължи реализацията на сключените 6 административни договора по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на територията на МИГ ЛОМ в задължително партньорство. То създаде възможност да се включат общо 10 училища (от които 3 в селата), едно училищно настоятелство, детска градина и една ромска фондация. Всички дейности са свързани с активна работа с уязвими общности – ромски деца и семейства, и тяхното вписване и запазване в образователната система. През 2021 г. бе прекратен договора с ПГХЗ „Дмитрий Менделеев“ в резултат на взето решение от педагогическия съвет на учебното заведение и така реалната стойност на договорите по ОПНОИР е 822 030.48 лв. В дните около празниците на светите братя Кирил и Методий и 24 май - Деня на славянската и писменост и култура, МИГ Лом отчита два успешно завършили проекта на стойност 355 716 лв., изцяло безвъзмездна финансова помощ, по процедура BG05M2OP001-3.007 на МИГ ЛОМ, Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ.

МИГ
Първо основно училище "Никола Първанов" – Лом, в партньорство с Училищно настоятелство „Просвещение”, успешно изпълни проект „Училище за знания, традиции и единство“ под ръководството на Христина Христова, директор на училището с общ бюджет 169 627,91 лв. Двегодишният труд на всички даде резултат: социално и образователно интегриране, повишена мотивация за изучаване на българския език, чрез допълнителни занимания с ученици, съхранена и развита на културна идентичност на учениците, чрез участие в клубове по интереси, подобрени материални условия и с модернизирана образователна среда, създаване на условия за етническа толерантност сред учениците чрез организиране на съвместни инициативи на училищно, общинско и национално ниво. Проектът допринесе за задълбочаване на партньорството с родителите и осигури тяхната ангажираност и споделена отговорност. С допълнителните занимания се осъществи привличане и задържане в училище, както и превенция на ранно напускане на образователната система. Подобрени бяха материално битовите условия в училище чрез закупуване на ИКТ и насърчаване използването на образователни технологии и практики. Сформирана бе група от 15 деца с образователни трудности с ръководител Илияна Илиева , сред които и ученици от маргинализирани общности и ромски произход. Осигурена бе база за ефективно протичане на занятията – закупени бяха учебна литература, помагала, тетрадки и пособия. Редовното провеждане на часовете по определен график помогна много за запълване пропуски в знанията на учениците по учебното съдържание, което подпомогна преодоляването на трудностите и изоставането в обучението. Изпълнението на проекта направи възможно създаването на 5 клуба по интереси: „Театър на приказките”, „ С Червеногушка на училище и сред природата”, Клуб „Млад биолог“, Клуб „Любопитковци” и Клуб „Занаяти на етносите”. Много научиха децата във всеки от тези клубове, много енергия вложиха и преподавателите им. Затова сега можем да кажем, че театралите са обогатили речника си и са развили въображението си, запознавайки се с нова закупена по проекта литература. Чрез приятелство със защитената птица Червеногушка, децата наблюдаваха, описваха, сравняваха богатството и разнообразието на природата и изграждаха активна позиция за опазването й. Младите биолози се запознаха с видовото биоразнообразие на Земята. Чрез занимания и беседи сред природата, учениците придобиха знания за опазване и съхраняване на природни обекти и запазването на екологичното равновесие. Любопитковците обогатиха знанията си за природата, чрез занимания в изследователска и забавна среда, с акцент върху химия и физика, използваха интерактивна дъска и работиха по проекти. В Клуб „Занаяти на етносите”, с ръководител Елена Манчева, 15 ученици от 5-7 клас изучиха и взаимно опознаха културата, бита, традициите и обичаите на етносите и на ромите.

МИГ
На Първо им отива да са първи, но и участниците в проект: „По-добър достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности, вкл.роми от две училища в село Ковачица“ - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с партньори Професионална гимназия "Дунавска земя" не им отстъпват. Нежната, но здрава ръка на ръководителя на проекта Румяна Вацова обедини усилията на двете училища и осигури успешното изпълнение на всички проектни дейности с бюджет 186 088,58 лв. В двете училища се изпълниха огледални дейности свързани с ползването на иновативни методи за допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности по български език. Децата работиха в сформирани групи по спортни занимания, изобразително изкуство и танцово изкуство. Любимият за учениците спорт повиши двигателната им активност и интересът към физкултурните дейности. Заниманията по танци също привлякоха вниманието им - вече са запознати с особеностите на народните, модерните, мажоретните и спортните танци. Децата запомниха хореографията на различните танци, вложиха много емоция и ангажираност към изявите, организирани от училището. Изобразителното изкуство формира у тях естетически вкус, старание да се създава красива обстановка и да се работи в екип. Езиковата компетентност на учениците се повиши, преодолени са определени пропуски в знанията им по български език. Помогнаха особеностите на текстове от публичната и административната сфера, публицистичните жанрове, начините за подготвяне на радиопредаване и училищния вестник. Най-голямо въодушевление се усети в подготовката на драматизацията и превъплъщаването им в ролите, което разви комуникативните им умения. Подобрена бе и материално техническата база в училището, вкл. вътрешно и външно озвучаване и оповестяване с аудиоозвучителна техника, озвучителен звънец, училищно радио, автоматичен звънец. Учениците от групата за допълнително изучаване на български език издадоха вестник, в който представиха работата си в рамките на проекта. Беше доставено оборудване за работа на учениците по български език и литература, за групите по спорт, изобразително изкуство, танцово изкуство, заедно с нови дидактически средства и канцеларски материали.
МИГ
Всичко научено в рамките на двата проекта ученици и учители представяха в рамките на празниците на своите училища и общоградски събития и заслужиха радостта и ръкоплясканията на родители, преподаватели, съграждани и съученици. Слънце е науката, както се пее в песента и с гордост момичетата и момчетата от трите училища ще я запеят на най-светлия празник 24-ти май, защото са достойни, уверени и обогатени със знания и умения.
Екипът на МИГ Лом ще продължи да подкрепя училищата от територията на Община Лом в изпълнението на новите им проектни идеи в новата Стратегия за местно развитие. Сигурни сме, че сътрудничеството ни ще продължи да бъде успешно, а резултатите от съвместната ни дейност все по-добри. Желаем ви здраве!
За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти