hmenu


МИГ
От 17 до 20 юни 2022 г. Изпълнителният директор Румяна Симеонова и Експерт стратегия ПРСР Аделина Ангелова от МИГ ЛОМ взеха активно участие в организираните информационни срещи от Областен информационен център – Монтана в 4 съседни общини от областта – Вълчедръм, Якимово, Медковец и Брусарци.
МИГ

Проведената информационна кампания е във връзка с отворената за кандидатстване от 05.05. до 31.07. 2022 г. подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Одобрените кандидати по процедурата - желаещите общини, стопански и нестопански сектор от територията им, в партньорство ще могат да регистрират нови Местни инициативни групи (МИГ) и ще бъдат подпомогнати финансово в рамките на 30 хил. евро за разработване на техните стратегии за развитие през следващия програмен период – 2023-2027 г.

Екипът на МИГ ЛОМ сподели с присъстващите своя пет годишен опит и добри практики в разработването и изпълнението на одобрената им Стратегия с конкретни примери. Румяна Симеонова насърчи съседните общини в намеренията им за обединяване на усилията на поне 3 от тях, за да постигнат поставените критерии. Тя цитира реално изплатените и влезли на територията на община Лом 3 182 388,09 лв. безвъзмездни средства, регистрирани в системата ИСУН като подчерта, че с малки проекти може да се постигне голям ефект за населението.
За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти