hmenu

Вчера, 22.06.2022 г. в Министерство на земеделието Изпълнителният директор на МИГ-Лом Румяна Симеонова, подписа 4-то изменение на Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР, с което общият бюджет на МИГ Лом вече е 8 152 823 лв.
 
Според допълнителното споразумение ресурсът по Програмата за развитие на селските райони се увеличава със 799 000 лева за настоящия програмен период, като за частния сектор – главно микро фирми, заделения ресурс става 1 435 785 лв., т.е. с 409 хиляди повече от първоначалния размер. С 390 хил. лева се увеличава и предоставения ресурс за публични нужди, за който могат да кандидатства Община Лом и неправителствения сектор.

Документът е важен, защото след неговото подписване могат да бъдат обявени новите приеми, с включен и остатъчния ресурс по двете Мерки по ПРСР – мярка 3- 6.4,1 за неземеделски дейности и мярка 4 - 7,2 – за различни видове малка по мащаб инфраструктура.

В момента тече общественото обсъждане на публикувания в ИСУН и http://miglom.org/ комплект от документи – проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения за Мярка 4 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ – 2022 с общ размер 658 460,94лв., изцяло безвъзмездна помощ от ЕЗФРСР и национално съфинансиране. Очакваме вашите мнения и предложения до 30.06.2022 г., като индикативна дата на обявяване на процедурата в ИСУН е 19.07.2022 г.

Преди десет месеца тържествено бяха връчени заповеди с нов финансов план от страна на УО на ПРСР на представители на всички 63 местни инициативни групи в страната. 58 милиона лева получиха допълнително до 2025 г. местните общности по своите стратегии за развитие.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти