hmenu

МИГ
На 30. 06. 2022г. в в сградата на „Ривърсайт Трежъри“ ЕООД Лом, ул. Дунавска, 37, ет. 2 МИГ Лом проведе информационна конференция на тема „Местната инициатива – база за развитие на общността“ с участие на повече от 50 представители на местната общност.

Конференцията откри Румяна Симеонова - Изпълнителен директор на МИГ Лом и отчете приноса в икономическия живот на общината и високото място, което Местната инициативна група си е извоювала и вече е утвърдена структура на територията на община Лом.

С голям бяха посрещнати гостите и презентацията на Диана Димитрова - Изпълнителен директор на Сдружение МИГ „ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър“ , която представи добра практика от приложение на подхода Водено от общностите местно развитие с проекта „Предоставянето на мобилни социални и здравни услуги – база за общностно развитие“ по ОПРЧР в рамките на стратегията на МИГ.
МИГ

Още по-голям интерес предизвика представянето на два филма „Бяла жътва в Тервел“ и „Празник на гърнета“ , подчинени на философията „традицията обединява“ на Невeна Кирова - Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Тервел – Крушари“.


Преди броени дни – на 22.06.2022 г. бе подписано Допълнително споразумение към Стратегията на МИГ-Лом и до края на 2023 година общият бюджет на МИГ ЛОМ вече е 8 152 823 лв. Промяната осигурява обявяване на нови процедури за набиране на проектни предложения от увеличения ресурс по ПРСР със 799 000 лева., които се разпределят така:
 • МЯРКА 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ “ – 409 000 лв.
 • МЯРКА 7.2. Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 390 000 лв.

МИГ
Екипът на МИГ-Лом отчита важността на местната инициатива за формирането и развитието на общоността затова продължава изпълнението на Стратегията за развитие за периода 2014-2021 г.и се готви да кандидатства за подготвителните дейности за разработване на нова Стратегия по ВОМР по мярка 19,1 за следващия програмен период.


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти