hmenu

МИГ ЛОМ проведе информационна среща с потенциални бенефициенти по „Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.656 по Мярка 4 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

МИГ
Днес 03.08.2022 г. /сряда/ от 10:00 часа в Община Лом се проведе информационна среща с потенциални бенефициенти във връзка със стартираща процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ на тема:
Разяснения по „Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.656 по Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020. Целта на процедурата е подобряване качеството на живот, основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ ЛОМ както и осигуряване на адекватни условия за живот и заетост – изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура.

МИГ
Процедурата е с индикативна дата за откриване на 09.08.2022 г., а свободният и допълнителен финансов ресурс е на стойност 658 460,94 лв.

На срещата присъстваха общо 18 представители на Община Лом както и от Дирекция „Инвестиционно проектиране и управление на проекти“, представители на читалища от населените места на територията и ЮЛНЦ. Срещата се водеше от експерта по прилагане на стратегията за местно развитие - Аделина Ангелова както и от Румяна Симеонова – изпълнителен директор на МИГ ЛОМ. На участниците беше представена презентация и бяха поетапно запознати с процедурата за подбор на проекти по мярката, административното съответствие и допустимост и техническата и финансова оценка на проектното предложение, сроковете и условията за допустимост при кандидатстване.

Тъй като крайния срок за първи прием е само два месеца – от 09.08. до 10.10.2022 г., присъстващите коментираха техническата подготовка на проекти. Имаше възможност за дискусии, въпроси и коментари по процедурата, насочена към публичната инфраструктура, обсъдиха се и възможни бъдещи проекти, с които община Лом може да кандидатства. Събитието премина при засилен интерес на присъстващите и се споделиха добри практики в открита дискусия.


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти