hmenu

На 20 септември в административната сграда на Общински пазар - Лом, експертите на МИГ Лом проведоха информационна среща на тема: „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения на МИГ ЛОМ 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" и разясняване на условията за кандидатстване.“

МИГ
В срещата взеха участие 11 представители на микропредприятия от територията на Община Лом.
Аделина Ангелова, експерт стратегия, представи процедурата за кандидатстване и обърна внимание на присъстващите върху увеличения общ размер на безвъзмездната финансова помощ в Стратегията на МИГ Лом по мярката - 939 801,18 лв. В презентацията си тя подчерта, че минималния размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект е 5 000 лева, а максималния 390 000 лева.
МИГ
Присъстващите дискутираха върху допустимите разходи по процедурата. В условията за кандидатстване е отбелязано, че могат да се финансират: Строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост; закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности; придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност; както и разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект, като консултантските разходи са до 5%.
Всички потенциални бенефициенти отбелязаха, че процедурата дава големи възможности за кандидатстване и изцяло подкрепя развитието на неземеделски дейности в нашия земеделски район.
Екипът на МИГ Лом очаква процедурата да бъде обявена в края на м. ноември или началото на месец декември тази година, като предприемчивите ломчани ще имат възможност в рамките на два месеца да подготвят проектите си .

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти