hmenu

МИГ
На 26 септември 2022 година в малката зала на Административната сграда на Общински пазар СНЦ „МИГ ЛОМ“ проведе еднодневно обучение на потенциални кандидати и бенефициенти от територията на община Лом. То е част от планираните за 2022 година дейности, предназначени за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагането на подхода ВОМР.
Гост лектор беше Георги Стратиев - основателят на платформата Информационна Система Управление и Наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН/, който е началник отдел „Информационни системи“ към Дирекция в Централно координационно звено към Министерски съвет.
МИГ
Присъстващите 10 представители от различни организации получиха основна информация за работата в платформата ИСУН. Разяснено бе и изготвянето на бизнес план и анализ разходи и ползи така необходими при разработването на проектите си по предстоящите процедури от ПРСР.
Създателят на платформата даде подробни указания на всички присъстващи кандидати как да използват всички възможности и улеснения, които предлага ИСУН и направи практическа демонстрация за попълване на формуляр за кандидатстване. Така бъдещите кандидати получиха практическо упражнение и подробна информация представена, чрез презентация за специфичните изисквания на платформата. Заострено бе вниманието им за често допускани грешки при разработването на бизнес план, Анализ разходи и ползи и изготвянето на бюджет. Разискваха се конкретни казуси и въпроси от присъстващите. Бяха дадени практически съвети и беше демонстриран методът на изготвяне на проектните предложения. Бенефициентите се запознаха изцяло с подготовката на проект, стъпките, източници на финансиране, етапите на реализация и разработването на проектна идея към МИГ ЛОМ.
След края на обучението всички присъстващи попълниха анкетна карта, от което стана ясно, че обучението е изключително полезно и добре организирано.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти