hmenu

МИГ
Четиринадесет представители на местен бизнес, Община Лом, читалище и музей присъстваха на организирано от МИГ Лом обучение на 27-ми септември - дейност в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Всички участници ръководят или се занимават с финансовото отчитане на проекти, финансирани по програма ПРСР или им предстои кандидатстване.
Точната информация на лектора Георги Стратиев, началник отдел „Информационни системи“ към Дирекция в Централно координационно звено към Министерски съвет, даде възможност на настоящи и бъдещи бенефициенти на МИГ да получат практически знания за работа с модула за електронно отчитане на ИСУН /Информационна Система Управление и Наблюдение/ 2020.
МИГ
Участниците бяха запознати изцяло с различните функционалности на ИСУН 2020 - от общата информация за модул Е-отчитане през сключване на договор за БФП, въвеждане на процедури за избор на изпълнител и сключени договори, подготовка на технически отчет, подготовка на финансов отчет и искане за плащане, подготовка и изпращане на пакет отчетни документи и комуникация на бенефициента с управляващите органи на програмите.
Обучението се провеждаше в тестова среда. По време на обучението бяха обсъдени различни казуси, свързани както с функционирането на системата, така и със самия процес на отчитане на проектите. От опита си с различни оперативни програми представителите на някои от бенефициентите споделиха затруднения, които срещат при подаване на искания за плащания и технически и финансови отчети.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти