Днес 30.09.2022г. от 15:30 часа в Aдминистративната сграда на Общински пазар МИГ Лом проведе заседание на Общо събрание по повод наложителни промени в Стратегията за ВОМР на МИГ Лом изискани от УО на ПРСР, ОПРЧР И ОПНОИР


МИГ
След проведено обществено обсъждане на предстоящите промени и разисквания по време на заседанието от членовете на ОС бяха приети с пълно единодушие следните решения:
 1. ОС на МИГ ЛОМ в съответствие с разпоредбите на чл.20, ал.1 и 3 от Устава на сдружението, приема промяната на Стратегия за ВОМР на МИГ-Лом във връзка с корекция на критерии за допустимост и методология за оценка по мярка 3- 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от СВОМР.
 2. ОС на МИГ ЛОМ в съответствие с разпоредбите на чл.20, ал.1 и 3 от Устава на сдружението, приема промяната на индикаторите за резултат от прилагането на Стратегията за ВОМР на МИГ-Лом по ОПРЧР И ОПНОИР във връзка с отнемане на неусвоен финансов ресурс.
 3. ОС на МИГ ЛОМ приема направените наложителни промени в критериите от методиката за оценка в мерките от ПРСР: Мярка1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”; Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”; Мярка 3–6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти