hmenu

Култура и иновации ще възраждат Лом


МИГ
На 03.10.2022г. СНЦ „МИГ ЛОМ“ и Ривърсайт Трежъри ЕООД подписаха електронно административен договор за съхраняване на местното културно-историческо и природно наследство на територията на Община Лом.

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружението. Мярката е иновативна и е разработена за специфичните за територията на МИГ потребности на местната общност за развитие на нови съвременни форми за съхраняване и популяризиране на местните културно-исторически и природни ресурси и местната идентичност.

Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 19 730.47 лв., представляваща 70% от одобрените инвестиционни разходи. Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 от ЕЗФРСР.

Проектното предложение е истинска културна иновация, която по нов и съвременен начин ще допринесе за съхраняване на местната идентичност, утвърждаване на културните ценности у населението и ще допринесе за развие на туристическият сектор в региона.

Предвидените дейности по проекта са по взаимстван модел от популярните 24 часови предизвикателства, наречени хакатони - Културутон - Hack the North, чрез който да се популяризира културата между младите хора. Това е иновативен начин, където 50 младежи разделени в 10 отбора, ще решават зададен казус по наболял проблем в присъствието на ментори, пред лагерен огън на брега на р. Дунав. След едно денонощие отборите ще презентират взетото решение пред компетентно петчленно жури. Победителят ще може да реализира идеята си с наградата от 2000 лв.

Преди самото събитие се организира среща с представители на местната власт с конкретна цел: изясняване на актуалните проблеми, които имат нужда от креативно разрешаване. Потенциални теми могат да бъдат: проблем с привличане на повече туристи в този край, проблем с разпространението на обичаите и културата сред младите хора, интеграция на съществуващите такива и т.н.

След като местната власт ясно дефинира проблемът, върху който иска да й се помогне, организаторите, заедно с представители на местната власт, ще могат да формулират казус с насоки, който да бъде раздаден на участващите отбори. Всеки отбор ще бъде сформиран с представители от IT сферата, маркетинга, икономика , култура и изкуство.

За да се постигне максимална разгласа и да бъдат привлечени млади специалисти от района и столицата ще бъде създаден динамичен сайт, който ще е атрактивен и удобен за ползване от младото поколение. В продължение на 4 -5 месеца той ще разяснява идеята на Ривърсайт Трежъри ЕООД и ще се опита да събере виртуално вниманието на много бивши млади ломчани, които работят и учат на високи обороти и са се изградили като специалисти.


Екипът на МИГ ЛОМ пожелава успешно реализиране на проекта и остава на разположение за бъдещи инициативи за развитие на местната общност.


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти