Приключи приемът на проектни предложения, подадени в рамките на процедура № BG06RDNP001-19.656 МИГ ЛОМ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с удължен краен срок до 25.11.2022 г., финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

В обявеният краен срок по мярката в електронната система ИСУН 2020 постъпиха общо 3 проекта:
 •  „Изграждане на фотоволтаичен парк за нуждите на I-во ОУ „Никола Първанов“, гр. Лом“ на кандидат Община Лом - Проектното предложение предвижда изграждане на нова електроинсталация за фотоволтаични панели. Основната цел е да се намалят годишните разходи за електроенергия на I-во ОУ „Никола Първанов“, съчетано с реално понижение на емисиите от въглероден диоксид, подобряване на екологичното състояние на града и градската среда.
 •  “Осигуряване на материална база за разнообразяване дейността на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1898“, село Ковачица, община Лом“ на кандидат НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - 1898 НЧ – В проектното предложение е предвидено закупуване и доставка на обзавеждане и техническо оборудване, което има за цел да подобри материалната база на 125 годишното читалище. Очакваните резултати са обогатяването на базата, което ще позволи разнообразяване на дейността на единственото читалище в селото и включване на нови културни и социални дейности в годишния календар на читалището – лятно кино, лятна детска занималня, интерактивни дискусии и др.
 •  „Вътрешен ремонт на сградата на Народно Читалище „Кирил Петров 1922“, с. Сталийска махала, община Лом" на кандидат НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ ПЕТРОВ 1922" НЧ – В проектното предложение са заложени ремонтни дейности по вътрешната част на сградата, с цел да се осигури по-достъпна среда и да се подобри цялостната ефективност на сградата. Дейността е продължение на предишен изпълнен проект чрез МИГ ЛОМ, с който читалището беше обновено изцяло външно. С изпълнението на този проект ще се подобри и модернизира културната инфраструктура на територията на Община Лом.

Общата стойност на БФП по процедурата е на стойност 658 460.94 лв, а стойността на проектите е 673 900.70 лв.

Оценката на проектите ще бъде финализирана до 11.01.2023г., като допълнителна информация по темата ще бъде публикувана на интернет страницата на Сдружение „МИГ ЛОМ“ – www.miglom.org , както и на фейсбук страницата.

Междувременно екипът продължава подготовката на документите за прием на проекти по други мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти