МИГ
На 15.12.2022 г. от 15:30 ч. в Административната сграда на Общински пазар екипът на МИГ Лом проведе информационна среща с потенциални бенефициенти по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” - нова процедура, с предстоящ първи прием през 2023 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Срещата откри изпълнителният директор на МИГ ЛОМ Румяна Симеонова, която приветства присъстващите 10 участника - заинтересовани земеделски производители и юридически лица. Тя благодари за проявеният интерес и ги призова да бъдат активни и да използват възможностите, предоставяни от МИГ ЛОМ за развитие на техните дейности на територията на общината.

МИГ
Експертът по ПРСР от екипа на МИГ ЛОМ - Аделина Ангелова, представи на присъстващите презентация с отбрани важни акценти от условията за кандидатстване, а именно – цели на процедурата; финансови параметри; допустими кандидати; критерии за оценка; допустими дейности и допустими разходи. Основната цел на процедурата е да се осигури подкрепа за развитие на ефективно и конкурентоспособно селско стопанство. Размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 567 182.00 лева, от които 90 % са средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 10% – национално съфинансиране. Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за подпомагане разходи, която се увеличава с 10% за проекти, представени от млади земеделски стопани, интегрирани проекти, проекти за колективни инвестиции от над 6 земеделски стопани и проекти за био земеделие.

Срещата премина при засилен интерес на участниците. Споделиха се добри практики в открита дискусия от земеделци с вече реализирани договори. Въпреки трудностите по време на подготовката и реализацията на техните проекти те споделиха, че имат желание и готовност отново да кандидатстват по земеделските мерки.
За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти