МИГ
На 16.12.2022г. от 15:30 ч. в Административната сграда на Общински пазар, екипът на МИГ Лом проведе информационна среща с 10 потенциални кандидати по Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” – предстоящ трети прием от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Срещата откри изпълнителният директор на МИГ ЛОМ Румяна Симеонова, която приветства присъстващите участници - заинтересовани земеделски производители и юридически лица. Тя благодари за проявеният интерес и ги призова да бъдат активни и да използват възможностите, предоставяни от МИГ ЛОМ за развитие на техните дейности на територията на общината.

Експерта по ПРСР от екипа на МИГ ЛОМ - Аделина Ангелова, представи на присъстващите презентация с важна и актуална информация от условията за кандидатстване по процедурата, а именно – цели; финансови параметри; допустими кандидати;; допустими дейности и разходи както и критерии за оценка.

Мярка 2-4.2 има за цел да стимулира инвестициите в преработката и развитието на селскостопанските продукти. Производствените сектори за които ще се предоставя финансова помощ за преработка са: мляко и млечни продукти; месо и месни продукти; плодове и зеленчуци включително гъби; пчелен мед и пчелни продукти; зърнени култури. Бюджета на трети прием по процедурата е 107 569,00 лв.

Участниците проведоха открита дискусия, в която се коментира, че въпреки доброто развитие на аграрния сектор и наличието на достатъчно суровини, развитието на хранително-вкусовата промишленост е слабо развито на територията на нашата община. Липсата на преработвателни предприятия за произвежданата земеделска растениевъдна и животновъдна продукция води до ниска добавена стойност на местната икономика, трудна реализацията на произведената продукция и ниски изкупни цени. За преодоляването на тези недостатъци в местното икономическо развитие е необходима подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, а екипът на МИГ ЛОМ работи усилено за развитието на местната икономика в земеделският сектор.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти