МИГ
На 13.02.2023г. от 17:00 часа в заседателна зала №2 на Aдминистративната сграда на Общински пазар гр. Лом, ул. „Г.Манафски“19, МИГ ЛОМ проведе годишното си заседание на върховния управляващ орган - Общото събрание.

Присъстващи бяха 18 от членовете на Общото събрание. Те приеха годишният доклад за изпълнение на СВОМР, годишен отчетен доклад за дейността на сдружението, годишният финансов отчет, както и изпълнението на планираните дейности и разходи за 2022 г. Беше разгледан, обсъден и приет изготвеният Индикативен график за приеми по Стратегията за водено от общностите местно развитие за 2023г., проектобюджета за текущи разходи на МИГ ЛОМ за 2023 г. и предстоящият план за мониторинг на реализираните проекти.

Списъчния състав на Колективния върховен орган (Общо събрание) на сдружението претърпя промени в нестопанският сектор. На мястото на Сдружение „Яхтен клуб Алмус Дунав“ бе приет нов член - Фондация „РОМА – ЛОМ“. В Управителният съвет също настъпиха промени. По уважителни причини двама от дългогодишните членове на УС бяха освободени по собствено желание. На тяхно място ОС прие двама нови членове.За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти