В първия ден на пролетта 23.03.2023 г. Кметът на Община Лом и Председател на Управителния съвет на МИГ Лом подписа административен договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на стойност 48 295,00 лева с ДДС. В продължение на 6 месеца разработените 5 проектни дейности на проектното предложение по процедура BG06RDNP001-19.610-106 “МИГ Лом продължава да развива местната инициатива“ гарантират солидна подготовка за следващия програмен период и включват:
 • Популяризиране процеса на разработка на стратегията;
 • Обучения на УС, екипа и местните лидери;
 • Проучвания и подготовка на СВОМР, вкл. консултиране с местната общност;
 • Администриране и координиране.
Съгласно новия Стратегически план за РЗСР до 2027 г. прилагането на подхода ВОМР продължава, за да се създадат по-добри икономически и социални условия за живот в населените места, обхванати от МИГ и да се подкрепи многосекторното развитие на местната икономика, чрез разработените Стратегии по ВОМР.

Координатор на подготвителната фаза е Наташа Георгиева - младши експерт "Инвестиционна политика и управление на програми и проекти" в Община Лом.

Освен на експертна помощ в процеса на подготовката на нова стратегия екипът на МИГ Лом изключително разчита на консултирането с местната общност -така в хода на дискусии и събиране на коментари от активни фирми и организации, относно представената индикативна стратегическа рамка, могат да бъдат очертани най-правилните мерки за включване в Стратегията и съответното им бюджетно разпределение. А така ще бъде изпълнена основната цел - да насърчи местното население да се включи в разработването и бъдещото прилагане на многофондова Стратегия до 2027 г.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти