МИГ ЛОМ стартира проучването за новата стратегия на организираната трудова борса от Дирекция „Бюро по труда“ – Лом


МИГ
Представители на МИГ-Лом участваха активно в организираната от Дирекцията „Бюро по труда“ - Лом Трудова борса на 08.06.2023 г. в малкия читалищен салон на НЧ „Постоянство“-1856 – гр. Лом. Участващите 11 работодатели можаха да се срещнат лично и да дадат подробна информация на дошлите над 50 безработни и търсещи работа ломчани.

Пред присъстващите Изпълнителният директор Румяна Симеонова представи с презентация възможностите за кандидатстване с проекти по Програма „Човешки ресурси“ в следващите 4 години и призова към активност - фирмите като работодатели, и гражданите, било то безработни или не, да дадат мнение и идеи в публикуваната онлайн анкета на уеб и фейсбук страниците на сдружението.

В процеса на подготовката на нова стратегия, екипът на МИГ-Лом изключително разчита на консултирането с местната общност. Така ще бъде изпълнена основната цел - да се насърчи местното население да се включи в разработването и бъдещото прилагане на многофондовата Стратегия до 2027 г. Участието е анонимно и получените резултати ще бъдат разглеждани единствено в обобщен вариант и за целите на статистически анализ на всички получени данни.

Така и с хартиен вариант МИГ-Лом стартира анкетно проучване в рамките на проект BG06RDNP001-19.610-0106-C01, „МИГ-Лом продължава да развива местната инициатива“, изпълняван по Процедура BG06RDNP001-19.610, Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Една от основните дейности, в чиито рамки се провежда настоящата анкета, е свързана с проучването и анализа на територията и заинтересованите страни, открояващи важни и конкретни потребности, проблеми и приоритети за развитие на МИГ-Лом в различни сфери на обществения живот - разкриването на спецификата на територията гарантира изготвянето на качествена стратегия.

Съгласно новия Стратегически план за РЗСР до 2027 г. прилагането на подхода ВОМР продължава, за да се създадат по-добри икономически и социални условия за живот в населените места, обхванати от МИГ и да се подкрепи многосекторното развитие на местната икономика, чрез разработените Стратегии по ВОМР.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти